Založ si blog

Stavba domu – 06. Stavebné povolenie

Keď máme vypracovaný projekt rozhodneme sa, či budeme stavbu realizovať svojpomocne alebo dodávateľsky. Ak dodávateľsky, tak je nutné nájsť firmu, ktorá bude náš dom stavať. Ak ešte nemáme vybranú firmu alebo chceme dom stavať svojpomocne musíme si nájsť stavebný dozor.

Keďže sa požiadavky na rôznych stavebných úradoch môžu líšiť, najskôr je dobré si zistiť, čo potrebujeme doložiť k žiadosti o stavebné povolenie na konkrétnom stavebnom úrade.

V predstihu musíme získať vyjadrenia k projektu od správcov sietí, teda od elektrární, plynární, vodární a telekomunikácií. Tiež môže byť vyžadované stanovisko pamiatkového úradu. Tieto inštitúcie majú na spracovanie žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácií 30 dní, takže žiadosti o vyjadrenie je dobré podať čo najskôr po tom, ako dostaneme projekt. V prípade, ak v dome bude krb je nutné požiadať obec o stanovisko k malému zdroju znečisťovania ovzdušia.

Ak plánujeme stavať na pozemku, ktorý je ornou pôdou, záhradou alebo vinicou je nutné získať od okresného úradu súhlas s vyňatím z pôdneho fondu.

Niektoré stavebné úrady vyžadujú doložiť aj stanoviská vlastníkov (užívateľov) susedných parciel k žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Susedov je potrebné oboznámiť resp. ukázať im projektovú dokumentáciu a musia napísať vyjadrenie, či súhlasia s výstavbou a či majú nejaké podmienky alebo či nesúhlasia s výstavbou a aké majú dôvody. Ak sme splnili všetky zákonné vzdialenosti a ostatné predpisy, mala by to byť len formalita. Osobne som vyjadrenia od susedov riešil v čase pandémie štýlom, že som si digitálnu verziu projektovej dokumentácie uložil na zdieľané úložisko, ku ktorému som poslal odkaz susedom, od ktorých som potreboval vyjadrenie. Kontakty na nich sa mi podarilo získať online prostredníctvom sociálnych sietí. Samozrejme, aby nemali zbytočné starosti poslal som im aj predvyplnené tlačivo, na ktoré dopísali len dátum kedy boli oboznámení s dokumentáciou, vyznačili či súhlasia alebo nesúhlasia, dopísali podmienky resp. dôvody, a požiadal som ich aby mi vytlačené stanovisko odoslali poštou s tým, že im náklady (vytlačenie stanoviska, cesta na poštu, poštovné…) preplatím prevodom na účet.

Ak máme vybavené všetky potrebné dokumenty, môžeme si na stavebný úrad podať žiadosť o stavebné povolenie. Na samotnú žiadosť je potrebné uviesť meno a adresu navrhovateľa, druh, účel a miesto stavby, meno, priezvisko a adresu projektanta stavby, predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby, zoznam účastníkov konania (susedov). Tiež je treba uviesť, či budeme stavať svojpomocne alebo dodávateľsky. Pri svojpomocnej výstavbe uvedieme meno, priezvisko a adresu stavebného dozoru, pri výstavbe dodávateľom uvedieme stavebnú firmu. V oboch prípadoch treba priložiť fotokópiu oprávnenia. Ďalej sa ako prílohy prikladajú dve vyhotovenia kompletnej projektovej dokumentácie (jedno vyhotovenie zostane na stavebnom úrade a druhé nám bude vrátené), list vlastníctva, vyjadrenia správcov sietí (elektrární, plynární, vodární, telekomunikačnej spoločnosti), pamiatkového úradu, obce a iné.

Žiadosť o vybavenie stavebného povolenia by stavebný úrad mal spracovať do jedného mesiaca. Potom by mal vydať stavebné povolenie, ktoré rozošle účastníkom konania, ktorí majú na odvolanie 15 dní.

Stavebné povolenie stanovuje podmienky pre umiestnenie a uskutočnenie stavby. V zásade hovorí o tom, že bolo vydané pre konkrétny projekt a musíme sa ho držať. Ďalej hovorí o tom, že stavebník je zodpovedný za dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a technických zariadení resp. je zodpovedný za ochranu zdravia osôb na stavenisku. Jasne hovorí, že stavba nemôže byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť a platnosť stráca keď sa do 2 rokov nezačne so stavbou a stavba musí byť dokončená do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti. Stavebník je povinný viesť si stavebný denník a predložiť ho ku kolaudácií stavby. Pred začatím prác je stavebník povinný vytýčiť inžinierske siete, aby počas stavby nedošlo k ich poškodeniu. Zaväzuje nás k rešpektovaniu stanoviska obce na malý zdroj znečisťovania ovzdušia, vyjadrenia telekomunikačnej spoločnosti, vyjadrenia plynárenskej distribučnej spoločnosti, vodárenskej spoločnosti, elektrickej distribučnej spoločnosti, záväzného stanoviska pamiatkového úradu, nezasahovať do drevín – na výrub je potrebné povolenie, odpad odovzdávať len oprávneným organizáciám a doklad o odovzdaní odpadu zo stavby je nutné predložiť ku kolaudácií. V prípade zistenia archeologického nálezu je stavebník povinný takýto nález nechať tak ako je, teda nepremiestňovať ho, zabezpečiť ho proti poškodeniu alebo odcudzeniu a oznámiť ho pamiatkovému úradu, ktorý príde vykonať obhliadku.

Po 15 dňoch od doručenia stavebného povolenia treba ísť na stavebný úrad, ktorý v prípade, že nikto nepodal odvolanie potvrdí pečiatkou, že povolenie nadobudlo právoplatnosť a môžeme začať s výstavbou.

Stavba domu – 15. Po stavbe

23.07.2021

Po postavení domu si vybavíme odvoz odpadu a zistíme si v akých intervaloch prebieha odvoz, akým spôsobom je v lokalite riešený zber separovaného odpadu a pod. Vybavíme si poskytovateľa internetu a televízie. Keďže budeme používať mobil na telefonovanie a prípadne aj na dáta, zistíme, aké pokrytie má operátor v našej lokalite a ak by sme [...]

Stavba domu – 14. Kolaudácia

23.07.2021

Po ukončení požadovaných prác, keď je stavba už skoro hotová, môže prebehnúť kolaudácia. Kolaudácia je rozhodnutie o tom, že stavbu je možné užívať resp. v nej bývať. Prebehne pri nej kontrola, či je používanie stavby bezpečné z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov, životného prostredia, požiarnej ochrany… Stavba musí mať hotovú strechu [...]

Stavba domu – 13. Exteriér

23.07.2021

Čo sa týka exteriéru, tak spomeniem nejaké tipy na práce, ktoré bude treba zrealizovať, ako aj veci, s ktorými bude treba ešte počítať v rozpočte. Z vonkajšej časti domu bude treba namontovať vonkajšie vypínače a osvetlenie, anténu prípadne satelit, po pridelení čísla domu pripevniť tabuľku s číslom na dom (prípadne vstupnú bránu). Na terasu je dobré [...]

odpadky, vrecia, skládka

Bratislava si bude odpad triediť sama. Vallo zaplatil Vassal EKO 3,9 milióna eur

20.09.2021 23:26

Hlavné mesto vypovedalo zmluvu platnú do júla 2022.

bundestag

Týždeň do nemeckých volieb: Konzervatívci sa doťahujú na SPD

20.09.2021 23:08

Väčšinu by podľa prieskumu získali štyri možné koalície.

Ján Babjak

Pri návšteve pápeža sa covidom nakazil arcibiskup

20.09.2021 22:14

Babjak má len mierne príznaky choroby.

Boris Kollár

Koalícia ide ďalej v pôvodnom zložení. Teda s Kollárom

20.09.2021 21:32, aktualizované: 23:40

Na koaličnej rade sme konštruktívne spolupracovali v pôvodnom zložení, uviedla Zemanová.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 16
Celková čítanosť: 4427x
Priemerná čítanosť článkov: 277x

Autor blogu

Kategórie

Archív